Regionalny przedstawiciel dywizji sodowej Ciech S.A. przyszłość poparta doświadczeniem
Atesty i certyfikaty
KLAUZULA INFORMACYJNA FIRMY KINGA PRODUCENT SOLI SPECJALNYCH HANNA BARANOWSKA Szanowani Państwo Z związku z wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r. (zwanego potocznie RODO) informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Kinga Producent Soli Specjalnych Hanna Baranowska 42-500 Będzin ul. Siemońska 32 W razie pytań w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt poprzez e-mail: Kinga@kinga.slask.pl lub telefonicznie 32 267 86 15 Za „dane osobowe” uważa się informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. U Administratora wdrożono środki, aby dane osobowe były chronione przed utratą, kradzieżą, niewłaściwym użyciem i nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Ochronę zapewniają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz zasady bezpieczeństwa. Pani/Pana dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane w celu niezbędnym do realizacji zawartej umowy, której stroną Pani/Pan jest, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, dokonywania bieżących rozliczeń, rozpatrywania ewentualnych reklamacji, ewentualne dochodzenia roszczeń związanych z umową czy obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B lub f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych posiadają pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych / współpracownicy Administratora na podstawie zawartych stosownych umów, w tym umów powierzenia np. w zakresie obsługi IT, w zakresie dostawy i obsługi oprogramowania, w zakresie obsługi prawnej; audytorzy zewnętrzni. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w przypadkach usprawiedliwionych przepisami prawa. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy czy realizacji płatności. Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym monecie sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. B lub f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Jednocześnie informujemy, iż można wnieść skargę do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich oraz nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania. Dane osobowe będą wykorzystywane przez okres niezbędny do realizacji celów opisanych powyżej, przez okres trwania umowy i po jej zakończeniu tak długo jak wymagają tego odpowiednie przepisy prawa ( w tym przepisy prawa podatkowego i rachunkowego).
Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje
o nowościach w naszym sklepie?
Wpisz swój adres e-mail!

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Strony transakcji

1. Właścicielem sklepu internetowego, zwanym dalej Sklepem Internetowym,  jest Firma KINGA Producent Soli Specjalnych Hanna Baranowska.

2.Dokonującym zakupów w Sklepie Internetowym, zwanym dalej Zamawiającym, jest pełnoletnia osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
3. Przedmiotem transakcji – umowy sprzedaży – prowadzonej przez strony transakcji są produkty przedstawione na stronie www Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia.
4. Produkty prezentowane na stronie internetowej są fabrycznie nowe.
a) Zamieszczone w sklepie internetowym zdjęcia produktów są zdjęciami poglądowymi i w niektórych przypadkach mogą odbiegać od etykiet i opakowań wysyłanych z bieżących dostaw.
5. Ceny towarów w Sklepie Internetowym podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
6. Do korzystania z usług Sklepu Internetowego konieczne jest połączenie z siecią Internet, posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML.
7. Zamawiającemu korzystającemu z usług Sklepu Internetowego nie wolno używać treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, wulgarnym. Nie wolno nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenia systemów teleinformatycznych Sklepu Internetowego.
8. Sklep Internetowy zastrzega, że w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych dostęp do usług może być utrudniony lub niemożliwy, za co Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności wobec Zamawiających.
9. Sklep Internetowy informuje, że ze względu na publiczny charakter sieci Internet korzystanie z niego może wiązać się z ryzykiem.

Składanie zamówienia

10. Zamówienia w sklepie można składać poprzez Sklep Internetowy, wypełniając formularz znajdujący się na stronie Sklepu (24 godziny na dobę). W tym celu należy dokonać rejestracji w Sklepie Internetowym i zalogować się przy pomocy niepowtarzalnego loginu i hasła (jest nadawane każdemu Zamawiającemu podczas pierwszej rejestracji). Dodatkowe informacje można uzyskać drogą mailową – e-mail: kinga@kinga.slask.pl  lub telefonicznie – nr tel. 32/ 267 86 15, 729 55 73 w godz. 7.00-15.00, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem sobót niedziel i świąt.
11. Zamawiający zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy przypisanego mu loginu i hasła dostępowego, których ujawnienie osobom trzecim następuje na wyłączne ryzyko Zamawiającego.
12. Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość odmowy poszczególnym osobom dostępu do Usług z uzasadnionych przyczyn.
13. Zamówienie może złożyć Zamawiający określony w punkcie 2. Regulaminu. Aby dokonać zamówienia należy prawidłowo wypełnić FORMULARZ ZAMÓWIENIA. Formularze wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie nie będą rozpatrywane. Formularz należy wypełnić w języku polskim.
14. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
15. Zamawiający posiadający adres e-mail będą powiadamiani o statusie zamówienia drogą elektroniczną. W przypadku podania jedynie numeru telefonu, informacja o realizacji zamówienia zostanie przekazana telefonicznie. Zamówienia, które nie zostaną potwierdzone w ciągu 48 godzin nie będą realizowane.
16. Zamawiający ma obowiązek podać prawdziwe dane w formularzu rejestracyjnym.
17. Złożenie zamówienia przez Zamawiającego oznacza wyrażenie zgody na wystawienie przez Sklep Internetowy faktury bez konieczności uzyskania podpisu Zamawiającego.
18. Z chwilą potwierdzenia zamówienia mailowo lub telefonicznie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sklepem Internetowym a Zamawiającym. Potwierdzonego zamówienia nie można anulować.
19. Zamawiający otrzymuje informację o ewentualnym braku towaru w magazynie i o wydłużeniu w związku z tym czasu realizacji zamówienia. W tym przypadku Zamawiający może zrezygnować z zamówienia brakującego towaru lub wyrazić zgodę na przedłużenie terminu realizacji dostawy.
20. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sklep Internetowy danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych.
21. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Sklepu Internetowego oraz z wyrażeniem zgody na otrzymywanie drogą mailową informacji handlowych od Sklepu Internetowego.

Formy płatności

22. Forma płatności: przelew przed dostawą produktu, dokonując wpłaty na konto w WBK BANK ZACHODNI WBK S.A.
               55 1090 2008 0000 0001 1407 8088 
Zamówienie zostanie zrealizowane po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty na rachunek bankowy Sklepu przez bank lub po dostarczeniu do Sklepu przez Zamawiającego potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: kinga@kinga.slask.pl

Dostawa towaru

23. Zamówiony towar będzie dostarczony pod wskazany w zamówieniu adres w terminie 7 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za dłuższy termin doręczenia wynikający z winy doręczycieli (kurier, Poczta Polska) lub za niedostarczenie zamówienia z powodu podania błędnego adresu przez Zamawiającego.
24. Dostawy produktów realizowane są tylko na terenie Polski.
25. Orientacyjny koszt dostawy podany jest w cenniku dostawy Sklepu Internetowego
26. Ostateczny koszt przesyłki będzie podawany przez Sklep Internetowy indywidualnie każdemu Zamawiającemu podczas potwierdzenia zamówienia.
27. Odbiór przesyłki od przedstawiciela Poczty Polskiej lub kuriera musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania Zamawiający przejmuje prawo własności do produktu oraz wszelkie ryzyko związane z jego posiadaniem lub użytkowaniem.
28. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sklep Internetowy danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) i i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Zamawiający ma prawo wglądu i poprawiania podanych danych.
29. Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie zakupu w postaci paragonu (dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej) lub faktury VAT (dla firm lub na życzenie Zamawiającego) . W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT, należy podać nazwę firmy, NIP oraz dokładny adres rejestracji przedsiębiorcy. Konieczność wystawienia faktury Zamawiający określa w Formularzu Zamówienia.

Reklamacje, zwroty

30. Zakupiony towar można zwrócić w ciągu 14 dni. Aby dokonać zwrotu towaru należy wypełnić formularz zwrotów znajdujący się na stronie internetowej sklepu. Towar powinien być zwrócony w nienaruszonym opakowaniu fabrycznym. Do zwrotu należy dołączyć dowód zakupu (paragon lub fakturę). Zwrot towaru dokonywany jest na koszt Zamawiającego. Należność za zwrócony towar będzie wpłacana na konto podane przez Zamawiającego, jednakże pod warunkiem otrzymania towaru w opakowaniu fabrycznym i nienaruszonym.
31. Odbierając zamówiony towar Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, należy odmówić jej przyjęcia i spisać protokół szkodowy w obecności przedstawiciela Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Sklepu Internetowego oraz przesłania na adres Sklepu (pocztowy lub e-mailowy) kopii protokołu szkody.
32. Wszelkie reklamacje dotyczące zamówionych towarów należy składać w formie pisemnej, przesyłając je na adres e-mail: kinga@kinga.slask.pl lub listownie na adres Firma KINGA 42-500 Będzin ul. Siemońska 32. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Zamawiającego, adres do doręczeń, adres e-mail (jeśli Zamawiający go posiada) oraz zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamację. Odpowiedź Sklepu Internetowego na reklamację będzie udzielana w terminie 14 dni od otrzymania pisma od Zamawiającego. Reklamacje nieprawidłowe nie będą rozpatrywane.

Postanowienia końcowe

33. Firma KINGA Producent Soli Specjalnych Hanna Baranowska zastrzega sobie prawo jednostronnego dokonywania zmian w regulaminie oraz wysokości opłat za doręczenie przesyłek.
34. Zmiany w Regulaminie są obowiązujące od chwili zamieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu Internetowego w części Regulamin. Zmiany nie dotyczą już potwierdzonych zamówień.

Ochrona danych osobowych
35. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu http://www.kinga.slask.pl są przetwarzane przez Firma KINGA Producent Soli Specjalnych Hanna Baranowska z siedzibą w Będzinie, przy ul. Siemońskiej 32. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
36. Realizacji zamówienia 
37. Klient ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia na stronie http://www.kinga.slask.pl w zakładce "Moje Konto" - jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezp.

Firma KINGA Producent Soli Specjalnych Hanna Baranowska

42-500 Będzin ul. Siemońska 32

NIP: 6440501442

Tel : 032 267 86 15,  Fax:(0-32) 729 55 73,

Tel. komórkowy. +48 513067990;


Bank WBK BANK ZACHODNI WBK S.A.

Nr konta: 55 1090 2008 0000 0001 1407 8088


kinga@kinga.slask.pl
 

 

www.kinga.slask.pl